Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 3-2018Thay Đoán Xét Bằng Yêu Thương JSON

Ngày 23/09/2018

Thay Đoán Xét Bằng Yêu Thương

Kinh Thánh: Gióp 27:11-13

Câu gốc: “Lại nếu kẻ nào nghe lời Ta mà không vâng giữ, ấy chẳng phải Ta xét đoán kẻ đó; vì Ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc” (Giăng 12:47)

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nhắc lại lời các bạn đã nói về tai họa kẻ ác phải gặp như thế nào? Vì sao ông nhắc lại những lời ấy? Bạn làm gì khi đến với người trong hoạn nạn?

 Ông Gióp ước mong những lời các bạn đoán xét ông sẽ xảy ra cho họ trong ngày Đức Chúa Trời làm sáng tỏ mọi sự. Ông nói: “Chính các bạn đã thấy điều đó, vậy nhân sao còn có những tư tưởng hư không kia” (câu 12). Ông nhắc lại những lời các bạn nói về hình phạt của Đức Chúa Trời cho kẻ ác, mà ông Gióp là một trong những người đã và sẽ phải chịu. Đó là, con cháu kẻ ác sẽ bị giết bởi gươm hoặc dịch lệ, nếu còn ai sống sót, sẽ sống cuộc đời nghèo khó, ăn xin (câu 14-15; xem Gióp 15:22; 18:19; 20:10). Sự giàu có của kẻ ác không bền lâu, “hắn nằm xuống giàu có... nó mở mắt ra, bèn chẳng còn nữa” (câu 19; xem Gióp 7:8, 21; 20:7). Dù có nhiều của cải, nhưng cũng không hưởng được của cải đó, người công bình, vô tội sẽ hưởng được của cải mình (câu 16-19; xem Gióp 8:15; 18:14). Hơn thế nữa, kẻ ác sẽ chẳng tránh được “Đức Chúa Trời giáng tai vạ trên mình hắn, chẳng thương xót lấy” (câu 22), và tai họa xảy đến dưới nhiều hình thức và đến thình lình như gió đông, dù cố chạy đi nữa, kẻ ác cũng không thoát (câu 20-21; xem Gióp 15:21; 20:8); 21:18). Ông Gióp đã nhắc lại các lời các bạn xét đoán ông để nhắc các bạn rằng chính các lời họ sẽ buộc tội họ.

 Chúa Giê-xu phán: “Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy” (Ma-thi-ơ 7:2). Đoán xét là lên án, kết án, kết tội. Chúng ta là những tội nhân thì làm sao có quyền kết án tội nhân khác. Trước khi kết tội anh chị em mình, hãy nhìn lại đời sống của mình, ăn năn tội trước khi nhìn vào tội người khác. Chúa đến thế gian không phải để kết tội thế gian, kết tội chúng ta, nhưng Chúa đến để cứu chúng ta: “Vì Ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc.” Chúa chết để đền tội cho chúng ta, thì tại sao chúng ta không mang ơn Chúa mà tha thứ cho anh chị em mình. Trong bài cầu nguyện Chúa dạy con dân Ngài: “Xin tha tội cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi” (Ma-thi-ơ 6:12). Giúp nhau thấy được điều sai trật để sửa sai là tốt, nhưng kết án người khác là không nên. Chúng ta đừng sai lầm như các bạn ông Gióp, cố gán tội, kết tội người khác, nhưng hãy đến với người trong yêu thương, và đưa người đến với tình thương vô biên của Chúa.

Bạn có đem tình yêu, sự nâng đỡ tới những người trong hoàn cảnh khốn khó không?

Kính lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho con. Xin Chúa cho con năng lực để tha thứ anh chị em con và cho con bày tỏ tình yêu thương cho mọi người như Chúa đã yêu con

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-suê 3.