Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 3-2018Tội Được Phiếu Trắng JSON

Ngày 06/07/2018

Tội Được Phiếu Trắng

Kinh Thánh: Ê-sai 1:18-20

Câu gốc: “Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dù tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dù đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên” (Câu 18)

Câu hỏi suy ngẫm: Lời hứa về sự tha thứ của Chúa đối với dân Ngài như thế nào? Kèm theo lời hứa ấy là điều kiện gì? Để kinh nghiệm được lời hứa tha thứ của Chúa, bạn cần làm gì?

 Sau khi Chúa dùng Tiên tri Ê-sai rao báo về những tội ác của người Y-sơ-ra-ên đã chống nghịch lại Chúa, và tương lai sẽ bị hủy diệt như Sô-đôm và Gô-mô-rơ, Ngài lại phán với họ một lời hứa thật tuyệt vời. Ngài kêu gọi dân Chúa đến tranh luận với Ngài để thấy rõ quyền năng và sự công chính của Chúa. Rõ ràng con dân Chúa đã làm nhiều điều gớm ghiếc trước mặt Ngài và đáng bị trừng phạt nặng nề, nhưng tại đây Chúa đưa ra một lời hứa về sự tha thứ như một quà tặng lớn lao. Ngài có quyền biến tội ác của họ từ đỏ như hồng điều hay như son, có thể được phiếu trắng như tuyết hay lông chiên (Câu 18). Hồng điều và son là màu của một loại thuốc nhuộm đỏ sậm, không phai. Một khi đã bị dính vào y phục thì không thể tẩy sạch được. Ý nghĩa của lời hứa này cho thấy quyền năng của Đức Chúa Trời vượt quá điều bình thường của con người. Chúa có quyền tẩy sạch điều mà con người không làm được. Dù tội của họ có lớn và sâu đậm đến đâu thì Chúa cũng có quyền xóa bỏ bằng tình yêu tha thứ của Ngài.

 Tuy nhiên, để được Chúa tẩy sạch tội thì Ngài cũng đưa ra một điều kiện, đó là họ phải vâng lời Ngài (Câu 19a). Vâng lời Chúa là làm theo mọi điều Chúa phán dạy trong Kinh Thánh và sống cuộc đời vui lòng Ngài. Câu 19-20 một lần nữa nhắc nhở chúng ta về chính quyết định của mình: Sống hay chết? Nếu vâng theo Lời Chúa thì dù tội nặng đến đâu nhưng biết ăn năn thì sẽ được Chúa tha thứ và phiếu trắng như lông chiên. Còn nếu chúng ta khước từ và nổi loạn cùng Chúa thì hậu quả sẽ bị diệt vong.

 Sự tha thứ của Chúa quả là vượt trên sự hiểu biết của chúng ta. Ngài sẵn sàng tha tội cho người Y-sơ-ra-ên rất nhiều lần mỗi khi họ ăn năn quay trở lại và kêu cầu cùng Chúa. Ngày nay, con dân Chúa cũng hưởng được lời hứa tha thứ ấy. Đức Chúa Trời cũng có quyền cất đi những vết nhơ tội lỗi trong đời sống chúng ta như lời Ngài hứa với người Y-sơ-ra-ên ngày xưa, nhưng với điều kiện chúng ta phải biết sẵn lòng vâng lời Ngài. Tội của chúng ta sẽ được phiếu trắng nếu chúng ta biết chạy đến với Chúa trong sự ăn năn và đầu phục Ngài. Chúa là thành tín và luôn giữ lời hứa của Ngài. Ngài sẽ thực hiện lời hứa khi chúng ta thực hiện phần của mình, ăn năn và vâng lời.

Bạn có tin vào lời hứa của Chúa sẽ phiếu trắng tội bạn khi bạn ăn năn và vâng lời không?

Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra tội của con và biết ăn năn với Chúa, làm theo Lời Ngài dạy để con kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa khi Ngài phiếu trắng tội con.

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 28.