Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 1-2019Chiêm Bao, Dị Tượng JSON

Ngày 24/03/2019

Chiêm Bao, Dị Tượng

Kinh Thánh: Gióp 33:14-18

Câu gốc: “Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài”. (Ê-phê-sô 1:7-9)

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu nói Chúa dùng chiêm bao, dị tượng với mục đích gì? Trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh, Đức Chúa Trời có dùng chiêm bao dạy con người như thế nào? Ngày nay Chúa bày tỏ ý Chúa cho con người như thế nào?

 Ông Ê-li-hu nói rằng Chúa đã phán với loài người nhiều lần, nhiều cách. Ngài có dùng chiêm bao, dị tượng để dạy ông Gióp. Chính ông Gióp xác nhận rằng: “Bấy giờ Chúa dùng chiêm bao làm cho tôi hoảng kinh, lấy dị tượng khiến cho tôi sợ hãi” Gióp 7:14). Trong lúc con người ngủ, Chúa đã “mở lỗ tai và niêm phong lời giáo huấn mà Ngài dạy họ” (câu 16). Cụm từ “mở lỗ tai” hàm ý giúp con người bằng lòng và sẵn sàng đón nhận sự dạy dỗ từ Chúa. Chúa đã dùng những giấc chiêm bao, dị tượng trong thời Cựu Ước với mục đích ngăn con người phạm tội, giúp con người ăn năn khi lỡ phạm tội để không phải chịu hình phạt “Bấy giờ, Ngài mở tai cho loài người, Niêm phong những lời giáo huấn, Để kéo loài người khỏi điều họ toan làm, Và giữ họ khỏi thói kiêu căng” (câu 16-17BTTHĐ).

 Trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh, Đức Chúa Trời có dùng chiêm bao, dị tượng để dạy con người biết ý chỉ của Ngài. Qua chiêm bao, Chúa đã ban cho ông Gia-cốp lời hứa dòng dõi ông sẽ đông như cát bụi trên đất (Sáng-thế Ký 28). Vua Sa-lô-môn qua chiêm bao được Chúa hứa ban cho những gì lòng ông ước ao (ICác Vua 3:5). Ông Giô-sép, người đã hứa hôn cùng bà Ma-ri, trong giấc chiêm bao cũng được Chúa phán chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 1:20). Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã dùng nhiều cách để bày tỏ ý Ngài cho dân Chúa. Nhưng ngày nay, Đức Chúa Trời phán dạy chúng ta qua Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu “Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian” (Hê-bơ-rơ 1:1-2).

 Ngày nay, chúng ta có Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, Chúa Thánh Linh là Thần Lẽ Thật luôn ở cùng chúng ta, dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật và dạy cho chúng ta biết ý muốn Chúa (Giăng 16:13). Vì vậy, thay vì chờ đợi những giấc chiêm bao, dị tượng, chúng ta cần chuyên tâm học Lời Chúa và tương giao với Chúa, Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta biết rõ ý Chúa và hướng dẫn chúng ta mỗi ngày.

Bạn có còn tìm biết ý Chúa bằng chiêm bao, dị tượng không?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì Ngài đã hy sinh để cứu con. Xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn con làm đúng theo ý Ngài. Xin Chúa giúp con chuyên tâm học và suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày.

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: ICác Vua 20.