Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 1-2019Giới thiệu Chủ đề Tháng 3/2019: Hiệp Một Trong Niềm Tin JSON

Giới thiệu Chủ đề Tháng 3/2019
Hiệp Một Trong Niềm Tin

 Trước khi lên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã tha thiết cầu nguyện cho sự hiệp nhất trọn vẹn của các môn đồ, như sự hiệp nhất của Chúa Cha và Chúa Con, để qua đó “thế gian biết rằng Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ như Cha đã yêu thương Con” (Giăng 17:23 BTTHĐ).

 Sứ đồ Phao-lô ví Hội Thánh Chúa Cứu Thế như thân thể con người: “Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Ðấng Christ khác nào như vậy” (ICô-rinh-tô 12:12). Mỗi chi thể có một chức năng riêng biệt và đều cần thiết cho toàn thân. Các chi thể dầu khác biệt nhau nhưng hoạt động đồng bộ và hòa hợp với nhau.

 Hội Thánh Chúa Cứu Thế bao gồm nhiều loại người, từ nhiều bối cảnh khác nhau với những ân tứ và tài năng đa dạng. Những điểm dị biệt đó rất dễ khiến con dân Chúa chia rẽ nhau, như trường hợp Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Sứ đồ Phao-lô kêu gọi các tín hữu trong Hội Thánh phải hiệp nhất với nhau, vì dầu đa dạng và dị biệt, tất cả đều có cùng một đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tất cả con cái Chúa, “hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép Báp-têm chung một Chúa Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Chúa Thánh Linh nữa” (ICô-rinh-tô 12:13). Con cái Chúa cần nhận biết rằng mỗi người là chi thể, cùng được điều khiển bởi Chúa Cứu Thế là Đầu của thân thể, tức Hội Thánh của Ngài.

 Trong tháng này ngoài các bài học chủ đề, chúng ta còn có những bài suy niệm về sách Gióp mỗi Chúa Nhật, và những bài học theo các sách Ê-xơ-tê, Giăng, Giê-rê-mi, I Cô-rinh-tô, I Sử Ký, và Xuất Ê-díp-tô Ký.

 Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày mời bạn tiếp tục hành trình thuộc linh mỗi ngày với Chúa.

Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục - TLH