Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 1-2019Đời Sống Kết Quả JSON

Ngày 08/02/2019

Đời Sống Kết Quả

Kinh Thánh: IIPhi-e-rơ 1:5-8

Câu gốc: “Vậy, hãy cậy Đức Chúa Giê-xu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra”. (Hê-bơ-rơ 13:15)

Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là một đời sống Cơ Đốc nhân kết quả? Bạn xét thấy kết quả đến từ mối liên hệ của bạn với Chúa như thế nào?

 Tân Ước cho chúng ta thấy những thể hiện trong đời sống Cơ Đốc nhân kết quả:

  1. Kết quả nhìn thấy ở sự phát triển tư cách Cơ Đốc nhân: Vì mục đích của đời sống Cơ Đốc nhân là trở nên giống Chúa, cho nên mọi đặc điểm phát triển trong đời sống Cơ Đốc nhân phản ánh tâm tính của Chúa là kết quả. Sứ đồ Phao-lô mô tả trái Thánh Linh gồm có: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ (Ga-la-ti 5:22). Và Sứ đồ Phi-e-rơ nài khuyên con cái Chúa phát triển bảy đặc tính của đức tin là nhân đức, học thức, tiết độ, nhịn nhục, tin kính, tình yêu thương anh em, lòng yêu mến (IIPhi-e-rơ 1:5-8). Đây là những đặc tính thể hiện đời sống đức tin kết quả của người theo Chúa.
  2. Kết quả nhìn thấy ở những việc lành (Cô-lô-se 1:10): Gia tăng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời phải đi đôi với kết quả trong việc làm nhân đức thể hiện lòng quan tâm giúp đỡ người khác. Khi chúng ta học biết điều gì làm đẹp lòng Chúa và chúng ta làm thì đó là kết quả phù hợp với sự hiểu biết đó. Khi Sứ đồ Phao-lô nói ông bị giằng co giữa việc đi về với Chúa và sống trong đời này, ông nói tiếp tục sống có nghĩa là làm việc có kết quả (Phi-líp 1:22). Đời sống và việc làm của ông là kết quả của mối liên hệ với Chúa.
  3. Kết quả qua sự làm chứng, đưa người khác đến với Chúa: Sứ đồ Phao-lô mong muốn đến Rô-ma để “gặt hái ít nhiều bông trái” ở đó (Rô-ma 1:13), và ông coi sự trở lại đạo của gia đình Sê-pha-na “là trái đầu mùa của xứ A-chai” (ICô-rinh-tô 16:15). Đời sống chúng ta kết quả qua những người chúng ta giúp họ biết Chúa và tin Chúa.
  4. Kết quả thể hiện qua sự ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời: Sự ngợi khen và cảm tạ Chúa trong đời sống Cơ Đốc nhân là bông trái bày tỏ đời sống tin kính kết quả (Hê-bơ-rơ 13:15).
  5. Kết quả qua sự dâng hiến hỗ trợ công việc Chúa: Sứ đồ Phao-lô gọi việc lạc hiến quyên góp tiền giúp đỡ con cái Chúa nghèo khổ ở Giê-ru-sa-lem là quả phước (Rô-ma 15:28). Trong thư Phi-líp ông cảm ơn các tín hữu ở đây vì họ hỗ trợ tài chánh cho công tác của ông. Ông nói hành động dâng hiến là kết quả đời sống tin kính của họ (Phi-líp 4:17).

Những bông trái nào chưa có cơ hội nảy nở trong đời sống của bạn?

Con tạ ơn Chúa giúp con biết chính mối liên hệ gắn bó với Ngài mang lại kết quả trong đời sống đức tin của con. Xin làm nảy nở thêm những bông trái con chưa có để làm sáng Danh Ngài qua đời sống con.

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 5.