Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 1-2019Bí Quyết Để Kết Quả JSON

Ngày 02/02/2019

Bí Quyết Để Kết Quả

Kinh Thánh: Giăng 15:4-5

Câu gốc: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được.” (câu 5)

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn có kinh nghiệm gì khi nỗ lực làm cho đời sống mình kết quả? Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết bí quyết nào để đời sống Cơ Đốc nhân kết quả?

 Mục đích đời sống Cơ Đốc nhân là kết quả để làm sáng Danh Chúa (Giăng 15:16). Trong Kinh Thánh từ “trái” mô tả những hành động bên ngoài của một người kết quả từ mối liên hệ giữa người tin Chúa với Chúa Cứu Thế. Nhiều người tin Chúa cảm thấy thất vọng trong việc sống đời sống kết quả cho Chúa. Họ nghĩ họ cần “phải làm” nhiều việc để kết quả. Họ nói: Tôi phải đọc Kinh Thánh, cầu nguyện nhiều hơn! Tôi phải đi nhà thờ, phải phục vụ và dâng hiến nhiều hơn! v.v... Họ xưng tội, tái cam kết mỗi Chúa nhật, nhưng rồi vẫn thấy mình thất bại. Họ thất vọng về chính mình. Họ thường đến nhà thờ với mặc cảm thất bại vì đã không làm điều lành họ muốn, nhưng làm điều ác họ không muốn. Vậy Cơ Đốc nhân phải làm gì để đời sống được kết quả?

 Chúa Giê-xu dạy bí quyết để có đời sống kết quả là liên hiệp với Ngài: Chúa ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Chúa như nhánh nho dính liền với gốc nho và sinh ra lắm trái. Cá nhân người tin Chúa không thể tự sinh ra trái, vì ngoài Chúa chúng ta không làm gì được. Nhánh khi liền với cây thì không cần làm gì cả mà chỉ yên nghỉ trong sự gắn bó của nó với cây để có sự sống và tự nhiên sinh bông trái. Những việc chúng ta làm mà chúng ta nghĩ là sẽ giúp chúng ta sinh trái như đọc, suy ngẫm Lời Chúa, cầu nguyện và làm theo Lời Chúa là kết quả của mối liên hệ với Chúa, là “những phương tiện của ân sủng” chứ không phải là việc làm để chúng ta có thể sinh trái.

 Lời cuối cùng của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là “mọi việc đã được trọn” (Giăng 19:30). Chúa đã làm xong mọi việc, chúng ta không thể làm gì để được sự cứu rỗi. Trước giả thư Hê-bơ-rơ viết, “Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, thì nghỉ công việc mình” (Hê-bơ-rơ 4:10a). Khi chúng ta tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, chúng ta cần “nghỉ công việc mình” và để Đức Thánh Linh hành động làm cho chúng ta kết quả. Cơ Đốc nhân kết quả một cách tự nhiên qua mối liên hệ gắn bó với Chúa Cứu Thế Giê-xu “vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được.” Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta xứng đáng trong Chúa Giê-xu! Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta nên thánh trong Chúa Giê-xu! Chúng ta cần giữ mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa để sống thánh khiết và được kết nhiều quả.

Bạn có hết lòng cảm tạ Chúa đã làm xong mọi sự để bạn được liên hiệp cùng Ngài không?

Lạy Chúa, xin giúp con cứ ở trong Chúa, không tẻ tách khỏi Ngài, vì chỉ ở trong sự liên hiệp cùng Ngài con mới kinh nghiệm đời sống đắc thắng tội lỗi và kết quả.

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 18.