Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 1-2019Giới thiệu Chủ đề Tháng 2/2019: Hiệp Một Trong Mối Liên Hiệp Với Chúa JSON

Giới thiệu Chủ đề Tháng 2/2019
Hiệp Một Trong Mối Liên Hiệp Với Chúa

 Khi tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, chúng ta được liên hiệp với Ngài để nhận lấy sự sống từ Ngài. Mối liên hiệp này được ví sánh như nhánh nho gắn liền với gốc nho để tiếp nhận nhựa sống, nhờ đó nhánh nho phát triển và đơm bông kết trái. Chúa Giê-xu phán: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái” (Giăng 15:5).

 Phương pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời là đặt đức tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu và liên hiệp với Ngài. Nhánh nho tự nó không có sự sống, cần phải hút nhựa sống từ gốc nho. Khi chúng ta ở trong Ngài, sự sống của Ngài sẽ tuôn tràn qua chúng ta, và chúng ta sẽ tiếp tục kết quả. Sự hiệp nhất giữa chúng ta với Chúa không phải do sự khôn ngoan hay công đức của chúng ta, nhưng nhờ vào tình yêu và ân sủng của Ngài.

 Khi nhận được ơn cứu chuộc, chúng ta trở thành một người mới, sống bằng chính sự sống của Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20).

 Qua những bài học của chủ đề “Hiệp Một Trong Mối Liên Hiệp Với Chúa”, xin Chúa giúp chúng ta “cứ ở trong Chúa” để đời sống được kết quả. Trong tháng này chúng ta cũng có những bài suy niệm trong ngày cuối năm và ngày Tết Âm Lịch, cùng các bài học từ các sách Gióp, Ê-xơ-tê, Giăng, Giê-rê-mi, I Cô-rinh-tô, I Sử Ký và Xuất Ê-díp-tô Ký.

Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày mời bạn tiếp tục hành trình thuộc linh mỗi ngày với Chúa.

Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục - TLH