Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 1-2019Hiệp Làm Một JSON

Ngày 17/01/2019

Hiệp Làm Một

Kinh Thánh: Giăng 17:20-23

Câu gốc: “Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một”. (câu 22)

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nhấn mạnh mẫu mực của sự hiệp một Ngài cầu xin Cha là gì? Tại sao Chúa nhấn mạnh đến sự hiệp một của các môn đồ như vậy? Chúng ta phải sống thế nào để lời cầu nguyện của Chúa thành hiện thực?

Câu 20-26 là lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu cho tất cả các môn đồ trải qua mọi thời đại, là những người sẽ nghe lời chứng của các sứ đồ mà tin Chúa Giê-xu, trong đó có chúng ta ngày nay. Trong câu 20-23, Chúa Giê-xu nhấn mạnh 3 lần cụm từ “hiệp làm một”, cho thấy đây là mục đích của Chúa khi cầu xin Cha cho tất cả con dân Ngài.

 Trong câu 21, Chúa nhấn mạnh mẫu mực của sự hiệp một là giống “như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha”. Đây không phải là sự liên hiệp như thế gian vẫn có, họ liên hiệp với nhau theo ý con người để mưu cầu lợi ích cho họ; nhưng là sự hiệp một thiêng liêng như Cha với Con. Khi mỗi người đều ở trong Chúa thì chúng ta sẽ hiệp làm một với nhau thật sự. Trong câu 22, Chúa nói Ngài ban cho môn đồ sự vinh hiển của Cha ban cho Con với mục đích để chúng ta hiệp làm một cũng như Cha với Con vẫn là một. Đó chính là sự vinh hiển của sự sống lại sau khi Chúa Giê-xu đã chịu thương khó và chịu chết. Sự vinh hiển này Chúa đã ban cho tất cả chúng ta để chúng ta hiệp một với Chúa và với nhau. Trong câu 23, Chúa nói sự hiệp một giữa Cha, Con, và con dân Chúa với nhau là sự hiệp một toàn vẹn, bởi đó thế gian nhận biết Cha đã sai Con đến thế gian vì Cha yêu thương họ giống như Cha đã yêu Con (câu 23).

 Tại sao Chúa nhấn mạnh đến sự hiệp một trong lời cầu nguyện của Ngài cho môn đồ? Vì Chúa biết chia rẽ, tranh cạnh là bản chất tội lỗi trong con người chúng ta. Các sứ đồ của Chúa cũng đã từng tranh giành nhau chức vị lớn nhất khi Chúa được vinh hiển! Hội Thánh Cô-rinh-tô ngày trước đã rơi vào tình trạng chia rẽ trầm trọng. Và ngày nay, giữa con dân Chúa với nhau trong từng Hội Thánh hoặc trong các hệ phái chánh giáo với nhau cũng không thiếu những sự phân rẽ, bè phái, thiếu hiệp một. Chúa Giê-xu cầu xin cho chúng ta hiệp một là để cho thế gian tin chính Cha vì tình yêu thương họ nên đã sai Chúa Giê-xu đến thế gian (câu 21, 23). Hai yếu tố hiệp một và yêu thương trong đời sống con dân Chúa sẽ giúp cho thế gian nhìn biết Chúa. Ngược lại, khi chúng ta thiếu hiệp một, thiếu yêu thương nhau thì thế gian khó lòng thấy Chúa qua chúng ta. Hãy sống với Lời Chúa và cứ ở trong Chúa mỗi ngày để ai nấy có thể hiệp làm một với nhau.

Bạn bè và những người chung quanh thấy gì qua nếp sống của bạn?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã yêu thương con, hy sinh vì con. Con vô cùng cảm động trước tấm lòng cầu nguyện của Chúa dành cho con. Xin cho con sống yêu thương, hiệp một với nhau để nhiều người biết Chúa qua đời sống con.

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: IISa-mu-ên 12.