Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 1-2019Ba Ngôi Hiện Diện trong Lễ Báp-têm JSON

Ngày 10/01/2019

Ba Ngôi Hiện Diện trong Lễ Báp-têm

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 3:13-17

Câu gốc: “Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Này là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng”. (câu 16a-17)

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Giăng từ chối làm phép Báp-têm cho Chúa Giê-xu? Chúa đã giải thích thế nào? Việc gì xảy ra sau khi Chúa chịu Báp-têm? Điều đó có ý nghĩa gì? Thánh lễ Báp-têm có ý nghĩa gì với bạn?

 Trước khi bắt đầu chức vụ trên đất, Chúa Giê-xu đã làm trọn bổn phận của Ngài đối với gia đình và cả bổn phận tôn giáo. Vì thế, Ngài cũng muốn chịu phép Báp-têm để “làm cho trọn mọi việc công bình” (câu 15). Ban đầu ông Giăng từ chối làm Báp-têm cho Chúa Giê-xu vì ông nhận biết mình không xứng đáng, mà chính ông thấy mình cần phải được Chúa làm Báp-têm cho (câu 14). Tuy nhiên, sau khi được Chúa giải thích, ông đã hiểu Chúa cần phải làm như vậy để giữ trọn đức công chính, nên ông vâng lời và làm Báp-têm cho Chúa Giê-xu tại sông Giô-đanh.

 Ngay sau khi Chúa Giê-xu chịu Báp-têm xong, các tầng trời đều mở ra và Đức Thánh Linh đã giáng xuống ngự trên Ngài, rồi từ trời có tiếng phán từ Đức Chúa Cha rằng: “Này là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng” (câu 17). Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã hiện diện trong phép Báp-têm mà Chúa Giê-xu nhận, cho thấy sự hiệp một của cả Ba Ngôi ấn chứng thần quyền của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời đến trần gian trong thân xác con người để thi hành chương trình cứu chuộc nhân loại trong sự ấn chứng của Chúa Thánh Linh và lời xác nhận từ trời của Đức Chúa Cha. Có cảnh tượng nào kỳ diệu hơn cảnh tượng này. Chúa Giê-xu ở dưới sông Giô-đanh đang mang lấy hình hài của một con người vì Ngài đã từ bỏ ngôi cao sang để đến thế gian sẵn sàng chịu chết vì nhân loại để đem lại sự cứu rỗi cho họ. Giờ đây, Ngài sắp bước vào con đường để làm theo ý của Cha Ngài. Chính Đức Thánh Linh cũng đã đến với Chúa Giê-xu trên đất để xức dầu và thêm sức cho Ngài bước vào chức vụ. Chính Đức Chúa Trời, bởi lời phán êm dịu của Ngài, đã khẳng định Chúa Giê-xu là Con yêu dấu của Ngài, đẹp lòng Ngài trong mọi phương diện, trong đời sống cũng như trong những gì mà Ngài sẽ làm cho nhân loại theo ý muốn của Cha Ngài.

 Ngày nay, khi một tín hữu nhận thánh lễ Báp-têm, mục sư hành lễ cũng nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép Báp-têm cho người đó. Đó là nhân danh sự hiệp một của Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong thánh lễ Báp-têm để ấn chứng cho người đó đã chết con người cũ và sống đời sống mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ý thức sự hiện diện của Ba Ngôi trong thánh lễ Báp-têm sẽ giúp chúng ta mỗi ngày sống đẹp lòng Cha mọi đàng.

Bạn nhận Báp-têm khi nào? Bạn đã trải nghiệm những gì khi nhận thánh lễ báp-têm?

Lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi, xin Ngài luôn hiện diện, giúp đỡ và ấn chứng cho cuộc đời con bước đi theo Chúa với một nếp sống mới, theo đúng ý nghĩa phước hạnh của thánh lễ báp-têm.

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: IISa-mu-ên 5.