Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 1-2019Niềm Tin Đức Chúa Trời Ba Ngôi JSON

Ngày 02/01/2019

Niềm Tin Đức Chúa Trời Ba Ngôi

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28:16-20

Câu gốc: “Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: Đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: Đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy”. (ICô-rinh-tô 13:12)

Câu hỏi suy ngẫm: Làm thế nào để lý giải niềm tin Đức Chúa Trời Ba Ngôi?

 Sự hiểu biết và lý luận của con người có giới hạn. Nhiều điều Kinh Thánh bày tỏ chúng ta thấy khó hiểu, như lẽ đạo Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Từ “Ba Ngôi” không có trong Kinh Thánh nhưng Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh được bày tỏ trong cả Kinh Thánh.

 Đức Chúa Trời phán, “Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác. Ngoài Ta không có Đức Chúa Trời nào khác” (Ê-sai 45:5a). “Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai” (Phục Truyền 6:4). Chúa Giê-xu bị coi là phạm thượng khi Ngài nói, “trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta” (Giăng 8:58), “Ta với Cha là một” (Giăng 10:30), hay “Ai thấy Ta, tức là đã thấy Cha” (Giăng 14:9). Chỉ có một Đức Chúa Trời nhưng Đức Chúa Trời có ba Ngôi, hay ba thân vị. Một số câu Kinh Thánh củng cố cho lẽ đạo căn bản này của Cơ Đốc giáo: Khi sáng thế, Đức Chúa Trời phán, “Chúng ta hãy làm nên loài người như hình Ta và theo tượng Ta…” (Sáng Thế Ký 1:26). Chủ từ “Chúng ta” số nhiều chỉ ba Ngôi, còn động từ “làm nên” ở số ít chỉ hành động của một Đức Chúa Trời. “Vừa khi chịu phép báp-têm rồi, Đức Chúa Giê-xu ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng” (Ma-thi-ơ 3:16-17). “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ” (Ma-thi-ơ 28:19). Chúa Giê-xu phán, “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời” (Giăng 14:16). Ba câu Kinh Thánh trên cho thấy rõ có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh - Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

 Một số hình ảnh minh họa lẽ đạo Đức Chúa Trời Ba Ngôi đồng đẳng, đồng bản thể như tam giác có ba góc, nước tồn tại dưới ba trạng thái rắn, lỏng và khí… Nhưng thật ra, không có ví dụ minh họa nào là trọn vẹn để lý giải Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Có những điều mầu nhiệm được mặc khải trong Kinh Thánh nhưng chúng ta không hiểu thấu, cho nên chúng ta cần lấy đức tin chấp nhận, bởi vì “đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy” (Hê-bơ-rơ 11:1). Có những điều lạ lùng chúng ta chỉ mới hiểu biết được một phần như thấy mập mờ qua gương; tuy nhiên, chúng ta sẽ biết hoàn toàn khi gặp mặt Chúa (ICô-rinh-tô 13:9,12).

Bạn có cố dùng lý trí để giải thích những điều thuộc linh mầu nhiệm không?

Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng những điều con không hiểu thấu. Xin cho con có đức tin mạnh mẽ để tin những điều mầu nhiệm Ngài bày tỏ trong Kinh Thánh.

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 27-28.